Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana                                                                     Russian

IMF MISSION TO ARRIVE IN CHISINAU ON OCTOBER 28 TO ASSESS ECONOMIC PERFORMANCE 

A mission of the International Monetary Fund (IMF) will arrive in Chisinau on October 28 for a two-week visit to assess the country's financial situation and economic performance, and to begin discussions with the government regarding a new strategy of development before going to negotiations on a new crediting programme for 2004. 

After the suspension of the IMF's financial programme because of the Chisinau government's failure to meet a series of actions agreed with the Fund, including resumption of the preshipment inspection, IMF experts want to make sure that the cabinet is ready to promote the market economy principles, create a favourable business environment, and clarify the government's role in economy. 

The Fund had earlier presented some reservations towards the economic policies of the Moldovan cabinet, policies that run counter the agreements with the IMF. In particular, this is about the business environment, approval of decisions without financial coverage. 

The mission, which will leave Moldova on November 11, will not discuss the new financing programme. Negotiation of this programmme is likely to begin after the sitting of the Fund's Board of Directors, which will discuss the mission's report concerning the development strategy. 

The mission will be led by IMF chief negotiator for Russia, David Owen, who will arrive in Chisinau on October 31. The IMF delegation also includes experts in the macroeconomics, monetary and bank, finance and budgetary fields. 

The Fund's chief negotiator for Moldova, Marta Castello-Branco, will not lead the October-November mission because of family reasons. 

Some analysts consider that talks could be difficult, since the government has suspended some actions agreed with the Fund, after missing a new portion of expected money. 

According to some experts, if everything goes fast, the new financing programme of Moldova is likely to be approved in the first half of 2004, while others consider that Chisinau will receive the money from the Fund not earlier than in 2005.
 


MISIUNEA FMI VA SOSI, LA 28 OCTOMBRIE, LA CHIŞINĂU PENTRU A EVALUA PERFORMANŢELE ECONOMICE 

O misiune a Fondului Monetar Internaţional va sosi, la 28 octombrie, la Chişinău într-o vizită de două săptămâni pentru a analiza situaţia economică şi financiară a ţării şi iniţia discuţii cu Guvernul privind strategia de dezvoltare, înainte de a porni negocierile asupra unui nou program de creditare anul viitor. 

După ce programul financiar al FMI a fost suspendat, din cauza că Guvernul moldovean nu a realizat o serie de acţiuni convenite cu Fondul, inclusiv reluarea inspecţiei înainte de expediţie, experţii FMI doresc să se convingă în ce măsură Executivul este dispus să promoveze principiile de piaţă şi să creeze un mediu favorabil pentru afaceri, precum şi să clarifice cum statul îşi vede rolul în economia ţării. 

Reprezentanţi ai Fondului au formulat anterior unele rezerve faţă de politicile economice promovate de cabinetul de miniştri, care veneau în contradicţie cu politicile convenite cu FMI. Este vorba, în particular, despre mediul de afaceri, aprobarea unor hotărâri fără acoperire financiară. 

Misiunea, care îşi va încheia vizita la 11 noiembrie, nu va discuta noul program de finanţare. Negocierea acestuia ar putea să înceapă după adunarea consiliului de directori al Fondului care va discuta raportul misiunii privind strategia de dezvoltare. 

Misiunea va fi condusă de negociatorul principal al FMI în relaţia cu Federaţia Rusă, David Owen, care va sosi la Chişinău la 31 octombrie. Din delegaţia Fondului Monetar vor face parte experţi în domeniul macroeconomic, sistemul monetar şi cel bancar, finanţe şi buget. Negociatorul pentru Moldova, Marta de Castello Branco, din motive exclusiv familiale nu va conduce misiunea din octombrie-noiembrie. 

Unii analişti sunt de părere că discuţiile ar putea să fie dificile din cauza că Guvernul a suspendat realizare unor acţiuni convenite cu FMI, după ce nu a primit banii pe care conta. 

Potrivit unor experţi, dacă totul va merge rapid noul program de finanţare a Moldovei ar putea să fie aprobat în prima jumătate a anului 2004, în timp ce alţii sunt de părerea că Chişinăul va primi bani de la FMI abia în 2005.
 


28 ОКТЯБРЯ В КИШИНЕВ ПРИБУДЕТ МИССИЯ МВФ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

28 октября в Кишинев прибудет с двухнедельным визитом миссия Международного валютного фонда, для анализа экономического и финансового положения страны и инициирования переговоров с правительством по поводу стратегии развития, перед началом переговоров по новой программе кредитования на будущее. 

После приостановки финансовой программы МВФ из-за невыполнения молдавским правительством ряда оговоренных с фондом мероприятий, в том числе, возобновления предотгрузочной инспекции, эксперты МВФ желают убедиться в том, насколько кабинет министров готов продвигать рыночные принципы и создавать благоприятную для бизнеса среду, а также выяснить, какой государству видится его роль в экономике страны. 

Ранее представители фонда выдвинули ряд замечаний по поводу проводимой кабинетом министров экономической политики, которая противоречила политике, оговоренной с МВФ. Речь идет, в частности, о деловой среде, об утверждении постановлений, не имеющих финансового покрытия. 

Миссия, которая завершит свой визит 11 ноября, не будет обсуждать новую программу финансирования. Переговоры по поводу программы могут начаться после собрания совета директоров фонда, на котором будет обсуждаться доклад миссии о стратегии развития. 

Миссию будет возглавлять главный переговорщик МВФ в отношениях с Российской Федерацией Дэвид Оуэн (David Owen), который прибудет в Кишинев 31 октября. В делегацию Международного валютного фонда входят эксперты в области макроэкономики, денежной и банковской системы, финансов и бюджета. Переговорщик по Молдове Марта де Кастелло Бранко (Marta de Castello Branco), по сугубо семейным обстоятельствам не будет руководить миссией в октябре-ноябре. 

По мнению некоторых аналитиков, обсуждение может быть сложным, поскольку правительство отменило выполнение некоторых оговоренных с МВФ мероприятий, после того, как не получило деньги, на которые рассчитывало. 

Как утверждают некоторые эксперты, если все пойдет быстро, новая программа финансирования Молдовы может быть утверждена в первой половине 2004 года, однако другие считают, что Кишинев получит деньги от МВФ только в 2005 году.