Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana                                                                         Russian


Basa Press News Agency: http://www.basa.md

IF EVERYTHING GOES FAST, NEW FINANCING PROGRAMME FOR MOLDOVA COULD BE APPROVED IN THE FIRST HALF OF 2004 -
IMF RESIDENT

The resident representative of the International Monetary Fund, Edgardo Ruggiero, has contested Chisinau press reports that Moldova "will receive not one cent" from the IMF or the World Bank until the next parliamentary elections in 2005.

"I am 110-percent sure that there is no agreement of this sort. If everything goes fast, we shall hopefully approve a new financing programme in the first half of 2004," he stressed.

The international lenders keep new loans for Moldova under lock because of the unclear economic and political policies of the ruling Communist Party, the Russian-language newspaper Moldavskye Vedomosti quoted last weekend sources in Washington as saying.

The IMF resident considers that someone wants to give a political turn to relations between the Fund and Moldova. "We do not look at the political colour of the government, we are only interested in its economic and financial policies," Ruggiero said.

According to him, an IMF mission is expected in Chisinau in late October to study the economic and financial performance of the government and to discuss a new development strategy before beginning negotiations on a new crediting programme.

The mission will establish whether the Moldovan government is available to promote market principles and to improve the business environment. It will also inquire about the role of the government in economy. These issues were discussed during a visit of an IMF mission in July and at this moment, according to the IMF resident, deeper talks are needed.

"The faster the government clarifies its stance in these issues, the sooner we begin discussions about a new financial programme," Ambassador Ruggiero said.

He added, if the government fulfills the actions upon which the sides had earlier agreed, including the preshipment inspection, "which we are not asking as an emergency, then things will go much faster."

Talks on a new crediting programme will begin after the meeting of the Fund's Board of Directors, which will analyze the mission's report on Moldovan development strategy.

On December 15, 2000, the Fund approved the Moldova programme within the Poverty Reduction and Growth Strategy for a period of three years. This programme runs off in December 2003. Due to the failure to meet its commitments from the Memorandum of Economic and Financial Policies and a supplement to this document, Chisinau has received only three tranches of the 147-million-dollar credit (December 2000, March 2001 and July 2002), in the amount of 37 million dollars.

In July 2003, the financial programme was suspended because of the government's failure to fulfill a series of preliminary actions - including the reinstatement of the preshipment inspection and the removal of some export restrictions. Chisinau now is preparing to negotiate a new programme, with experts saying that talks could take at least 6-8 months and the assistance could resume in summer or autumn 2004 as earliest.

2003-09-09 9:10:00
EEN0872


Basa Press News Agency: http://www.basa.md

REZIDENTUL FMI: DACĂ TOTUL VA MERGE RAPID NOUL PROGRAM DE FINANŢARE A MOLDOVEI AR PUTEA SĂ FIE APROBAT ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2004

Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Chişinău, Edgardo Ruggiero, a contestat afirmaţiile, vehiculate de presa de la Chişinău, potrivit cărora Republica Moldova nu va primi "nici un cent" de la FMI şi Banca Mondială până la alegerile parlamentare următoare, care urmează să se desfăşoare în anul 2005.

"Sunt sigur, la 110 procente, că nu a fost o atare înţelegere. Dacă totul va merge rapid, sper să aprobăm noul program de finanţare în prima jumătate a anului 2004", a subliniat rezidentul FMI.

Instituţiile financiare internaţionale refuză să acorde Moldovei noi credite din cauza politicii inconsecvente promovată de conducerea Partidului comuniştilor, a scris la sfârşitul săptămânii trecute ziarul de limba rusă "Moldavskie vedomosti", cu referinţă la surse anonime de la Washington.

Rezidentul FMI este de părerea că cineva a vrut să dea o coloratură politică relaţiilor între Fond şi Republica Moldova. "Nu ne uităm la culoarea politică a Guvernului, ne interesează politicile economice şi financiare pe care le promovează", a spus Ruggiero.

Potrivit acestuia, la sfârşitul lunii octombrie la Chişinău va sosi o misiune a FMI pentru a analiza situaţia economică şi financiară a ţării şi iniţia discuţii cu Guvernul privind strategia de dezvoltare, înainte de a porni negocierile asupra unui nou program de creditare. Misiunea urmează să se convingă în ce măsură Executivul este dispus să promoveze principiile de piaţă şi să creeze un mediu favorabil pentru afaceri, precum şi să clarifice cum statul îşi vede rolul în economia ţării. Aceste probleme au fost abordate în timpul misiunii Fondului la Chişinău în iulie acest an, însă, potrivit rezidentului FMI, la moment este nevoie de o discuţie mai profundă.

"Cu cât mai repede Guvernul se va determina în aceste chestiuni, cu atât mai curând vom începe discuţiile privind noul program de finanţare", a spus Edgardo Ruggiero.

Reprezentantul permanent al FMI a mai declarat că în cazul în care Guvernul va realiza acţiunile asupra cărora s-a convenit anterior, inclusiv va implementa inspecţia înainte de expediţie a mărfurilor importate, "cu toate că la moment nu este rugat să facă acest lucru, atunci lucrurile vor evolua mult mai repede".

Negocierile privind noul program de creditare vor fi iniţiate după adunarea consiliului de directori al Fondului care va discuta raportul misiunii privind strategia de dezvoltare.

Programul de finanţarea a Republicii Moldova în cadrul Mecanismului de Reducere a Sărăciei şi Creştere Economică (PRGF) a fost aprobat de către FMI la 15 decembrie 2000 pe o perioadă de trei ani şi expiră în decembrie 2003. Din cauza că nu şi-a onorat angajamentele asumate prin semnarea Memorandumului de Politici Economice şi Financiare şi a suplimentului la acest document Chişinăul a primit doar trei tranşe din acest credit (decembrie 2000, martie 2001 şi iulie 2002) în valoare de aproximativ 37 mln USD din suma totală de 147 mln USD.

În iulie 2003, programul de finanţare a fost suspendat, după ce Guvernul nu a realizat o serie de acţiuni preliminare, inclusiv introducerea inspecţiei înainte de expediţie şi excluderea unor restricţii la exportul deşeurilor de metale feroase.

După stoparea PRGF, Chişinăul este nevoit să procedeze la negocierea cu Fondul a unui nou Program de finanţare, negocieri care vor dura în opinia mai multor analişti în cel mai bun caz şase-opt luni, iar finanţarea va fi reluată nu mai devreme de vara-toamna anului 2004.

2003-09-09 9:10:00
ERM0872


Basa Press News Agency: http://www.basa.md

РЕЗИДЕНТ МВФ: ЕСЛИ ВСЕ ПОЙДЕТ БЫСТРО, НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ МОЛДОВЫ МОЖЕТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2004 ГОДА

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Кишиневе Эдгардо Руджиеро опроверг распространяемые кишиневской прессой утверждения, согласно которым Республика Молдова не получит от МВФ и Всемирного банка "ни цента" до следующих парламентских выборов, которые должны состоятся в 2005 году.

"Я уверен на 110 процентов, что такой договоренности не было. Если все пойдет быстро, надеюсь, что мы утвердим программу финансирования в первой половине 2004 года", - подчеркнул резидент МВФ.

Международные финансовые организации отказываются предоставить новые кредиты Молдове из-за непоследовательной политики, которую проводит руководство Партии коммунистов, писала в конце минувшей недели русскоязычная газета "Молдавские ведомости" со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне.

По мнению резидента МВФ, кое-кто попытался придать отношениям между Фондом и Республикой Молдова политическую окраску. "Мы не смотрим на политическую окраску правительства, нас интересует проводимая им экономическая и финансовая политика", - сказал Руджиеро.

По его словам, в конце октября в Кишинев прибудет миссия МВФ, чтобы проанализировать экономическое и финансовое положение страны и инициировать с правительством обсуждение стратегии развития, до начала переговоров по поводу новой программы кредитования. Миссии предстоит убедиться, в какой степени кабинет министров готов продвигать принципы рыночной экономики и создать благоприятную для бизнеса среду, а также выяснить, какой видится государству его роль в экономике страны. Эти вопросы были подняты во время миссии фонда в Кишинев в июле нынешнего года, однако, по словам резидента МВФ, в данный момент есть необходимость в более глубоком обсуждении.

"Чем быстрее правительство определится по данным вопросам, тем скорее мы начнем обсуждения по поводу новой программы финансирования", - сказал Эдгардо Руджиеро.

Постоянный представитель МВФ также заявил, что если правительство выполнит ранее оговоренные мероприятия, в том числе, внедрит предотгрузочную инспекцию импортируемых товаров, "хотя в данный момент его не просят это сделать, тогда дело пойдет намного быстрее".

Переговоры по новой программе финансирования будут начаты после собрания совета директоров фонда, на котором будет обсуждаться доклад миссии на тему стратегии развития.

Программа финансирования Республики Молдова в рамках Механизма снижения уровня бедности и экономического роста (PRGF) была утверждена МВФ 15 декабря 2000 г. на три года и ее срок истекает в декабре 2003 г. Из-за невыполнения обязательств, взятых в результате подписания Меморандума об экономической и финансовой политике и дополнения к данному документу, Кишинев получил только три транша соответствующего кредита (декабрь 2000, март 2001 и июль 2002) на сумму примерно 37 млн. USD из общей суммы в 147 млн.USD.

В июле 2003 года программа финансирования была приостановлена, после невыполнения Кишиневом целого ряда предварительных мер, в том числе, введение предотгрузочной инспекции и исключения некоторых ограничений из экспорта отходов черных металлов.

После приостановления PRGF, Кишинев вынужден приступить к переговорам с Фондом по поводу новой программы финансирования, данные переговоры продлятся, по мнению целого ряда аналитиков, в лучшем случае, шесть-восемь месяцев, а финансирование будет возобновлено не раньше лета-осени 2004 года.

2003-09-09 10:14:00
ERS0872